Fagprøvesamling i Barne og Ungdomsarbeidarfaget 8. mars 2018

Invitasjon til fagprøvesamling:

Informasjon om gjennomføring av fagprøva i Barne- og ungdomsarbeidarfaget

  

Målgruppe:             

Lærlingar og opplæringskandidatar som i 2018 skal opp til fagprøve i Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Faglege leiarar og instruktørar i lærebedriftene som har ansvar for den interne opplæringa i BUA-faget


Formål:
  
                  
Gi prøvekandidatane (lærlingar, lærekandidatar, praksiskandidatar) informasjon om ulike sider ved planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av prøva, redusere nervøsitet/stress i sjølve prøvesituasjonen og gje kandidaten eit godt grunnlag for å løyse oppgåva på ein så god måte som mogeleg.

Gi faglege leiarar/instruktørar ei innføring i innhaldet i og vurderinga av prøva i samsvar med den nye læreplanen, slik at ein kan gi prøvekandidatane meir sjølvstendige, omfattande og samansette oppgåver den siste delen av læretida (styrke opplæringa).

Arbeidsform:           Forelesingsbolkar, gruppearbeid og diskusjon.

Stad:                        Concord, Førde – like over vegen for Mo og Øyrane vgs.

Tid:                         Torsdag 8. mars kl. 10.00 - 15.30                                                                                             

             

Deltakaravgift (inkl. lunsj) for tilsette i OKOS sine medlemsbedrifter:

Gratis for lærlingar/opplæringskandidatar

Gratis for faglege leiarar/instruktørar

kr 400.- for praksiskandidatar utan lærekontrakt

 

For andre er deltakaravgifta kr 600.- (inkl. lunsj). Deltakaravgifta blir fakturert arbeidsgjevar, og avtale med arbeidsgjevar er derfor nødvendig.


Inviterte kandidatar stadfester at dei vil komme ved å nytte påmeldingsskjema på lik line med instruktørar, praksiskandidatar og eventuelle andre eksterne deltakarar.

Påmeldingsfrist 25. februar!

                                   

Maks antal deltakarar er 20. Vi forebeholder oss retten til å endre deltakarlista ved behov.
Lærlingar/lærekandidatar og instruktørar tilknytta OKOS vert prioritert.

                                

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Concord – Firdav. 6, postboks 57, 6801 Førde

Telefon: 57 82 50 80, mobil: 90 61 79 79, www.okosweb.net, okos@sfj.no

 

                               

Påmeldingsskjema

Informasjon

Stad
Førde
Tid
Frå torsdag 8. mars 2018 10.00
Til torsdag 8. mars 2018 15.30
Påmeldingsfrist
Sundag 25. februar 2018 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

PROGRAM

 

 1000-1015         Frammøte, registrering, kaffi

                           

                                  

1015-1100         Frå lærling/assistent til fagarbeidar

 • generelt om lovverket
 • fråvær i læretida
 • oppmelding/tid for prøven
 • gjennomføring av testprøver/”tentamen”
 • tilrettelegging
 • ny prøve/anke på resultat
 • fagbrevet
 • kva kan vi forvente av ein fagarbeidar ?

 

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

v/Aslaug Ljostveit

 

 

1145 – 1230      Lunsj

 

 

1145-1500         Fagprøven; evaluering av fagkompetansen

 • prøvenemnda og tilsynspersonen sin oppgåve
 • retningslinjene for den praktiske delen av prøva
 • kommunikasjon og samarbeid under prøva
 • utforming av prøver; -eksemplar på oppgåvetekst
 • lage skriftlege planer, utarbeiding av arbeidsplan/dokumentasjon
 • eigenvurdering og refleksjon, rapportering (dokumentasjonsdelen)
 • bruk av hjelpemidlar og støtte, kva er tillat?
 • samla vurdering og vurderingskriterier (vurderingsskjema)
 • gruppeoppgåver med ulike oppgåvetekster; gjennomgang og diskusjon
 • prøvenemnda si avsluttande vurderingssamtale med kandidaten
 • oppsummering, avslutning i gruppa

 

Prøvenemnda i barne og ungdomsarbeidarfaget i Sunnfjord

v/leiar Hilde-Joveig Ellingsund

 

 

ca. 1530                    Slutt

 

 

Deltakarar

 • Fornamn

  Etternamn

  Kommune/arbeidsgjevar

 • Lisa Husa
  Gulen
 • Alice Nordvang
  Gulen, Einar Thune
 • Sofie Larsen
  Gulen kommune
 • Michelle Nyheim
  Førde
 • Belinda Haveland
  Gulen Kommune
 • Annika Solheim
  Førde kyrkjelege fellesråd
 • Siv Gråberg
  Førde kommune
 • Lise Buset
  Bremanger kommune/ Svelgen barnehage
 • Kari Rita Frøyen
  Bremanger kommune/ Svelgen oppvekst
 • Ingvild Ulvmoen
  Bremanger kommune/ Svelgen oppvekst
 • Siri Shankari Rajeswaran
  Svelgen oppvekst/ Langeneset barnehage
 • Ann-Karin Vilnes
  Askvoll kommune
 • Cindy Mjåseth
  Askvoll kommune / Ann Karin Vilnes
 • Anisa Obeyd
  Bremanger kommune/ Svelgen barnehage
 • Linn Karin Sande Igland
  Bremanger kommune/ Svelgen barnehage
 • Kristine Stadheim Eie
  Vik i Sogn